Послуги

 > 

Медицина

 > 

(046-22) Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або Декларація про готовність об'єкта до експлуатації або Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів або Свідоцтво на право власності на об'єкт експертизи)
  3. ДЛЯ УСТАНОВ, ЩО ПРОВОДЯТЬ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕНТГЕНІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 1. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті (на рентгенівські апарати випуску до 2007 року замість висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи необхідно надавати санітарні паспорти на право роботи з ДІВ за попередній період)
  4. 2. Акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію (або санітарний паспорт за попередній період)
  5. 3. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження (ф. 315)
  6. 4. Технічний паспорт рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації
  7. 5. Акти перевірки ефективності вентиляції
  8. 6. Акти випробувань пристрою захисного заземлення із зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів
  9. 7. Контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат (ксерокопія наявного: титульних сторінок і за останні 2 роки)
  10. 8. Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях
  11. 9. Протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту
  12. 10. Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій
  13. 11. Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А
  14. 12. Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль та її посадові обов'язки
  15. 13. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів (заключний акт та копії меддопусків)
  16. 14. Наказ про допуск персоналу віднесеного до категорії А до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання
  17. 15. Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу
  18. 16. Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А
  19. ДЛЯ ВСІХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, КРІМ МЕДИЧНОГО РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ 1. Акт приймання нових чи (реконструйованих) підприємств, або діючий санітарний паспорт
  20. 2. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження на діючих підприємствах (ф. 315), у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання (ф. 315)
  21. 3. Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання: - технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ - метрологічні свідоцтва на апаратуру - акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта - договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно проводити техобслуговування установки на підприємстві
  22. 4. Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань
  23. 5. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу
  24. 6. Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію вперше)
  25. 7. Договір підприємства із спецкомбінатом на забір і захоронення радіоактивних відходів
  26. 8. Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу
  27. 9. Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також радіаційних аваріях: - інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із ДІВ - положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі - накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із ДІВ - контрольні рівні радіаційної безпеки - копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами - копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкції з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань" - плани аварійних заходів
  28. Документ, що посвідчує особу
  29. Документ, що підтверджує повноваження особи
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України "Про адміністративні послуги" від 6 вересня 2012 року № 5203-VI
  2. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 р. № 2806-IV;
  3. Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19 травня 2011 року № 3392-VI;
  4. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 23) від 24.02.1994 р. № 4004-XII;
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
  7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
  8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг";
  9. Наказ МОЗ України від 02.02.2005 №54 "Про затвердження Державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України";
  10. Наказ МОЗ України від 04.06.2007 № 294 "Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур".

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

 

Строк дії адміністративної послуги: на термін дії санітарного паспорту на право роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань до 5 років.

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги: 
- подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;
- інші підстави, які передбачені чинним законодавством. 

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання або мотивована відмова в його отриманні